รายชื่อผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้

1. ชุดอุปกรณ์สร้างสรรค์ลายเสื่อเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

2. การถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมบ้านผึ้ง เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มปริมาณของผลผลิตสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งและผลผลิตในสวนเกษตร

3. สารชีวภัณฑ์จากใบมันแกวเพื่อควบคุมแมลงและจุลินทรีย์ก่อโรคในฟาร์มเห็ด

4. ตู้ตากปลาพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไฮบริด

5. การผลิตผงโปรตีนจิ้งหรีดด้วยกระบวนการเอกทรูชันและการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยการพรีทรีตเมนต์ด้วยกรดอินทรีย์

6. การผลิตเห็ดร้าจากเศษเหลือจากการตัดแต่งเห็ดนางฟ้าและผลิตภัณฑ์ผงเห็ดร้าปรุงรสสู่ธุรกิจอาหารจากพืช

7. กระดาษจากกล้วยหอมทอง

8. นวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับสพหรับตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าครอบครัว

9. เครื่องอัดเม็ดวัสดุแบบมัลติฟังก์ชั่นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก


คุณสมบัติ

1. ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มโอทอป ที่มีความต้องการนำผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเขต พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

2. ชุมชนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการอบรมออนไลน์

3. ต้องเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมภายใต้ 12 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

4. สามารถเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต์ ของการจัดกิจกรรมอบรม

5. มีความรู้ความเข้าใจในการร่วมกิจกรรม และทำให้เกิดผลลัพธ์ของโครงการในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย


พื้นที่ในการทำโครงการ

พื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มุ่งเป้า 12 จังหวัด

1) เลย 2) หนองคาย 3) บึงกาฬ 4) หนองบัวลำภู 5) อุดรธานี 6) สกลนคร 7) นครพนม 8) ขอนแก่น 9) กาฬสินธุ์

10) มุกดาหาร 11) ร้อยเอ็ด 12) มหาสารคาม

Poster โครงการ