คุณสมบัติ

– ชุมชนและนักวิจัย จับคู่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

– คณาจารย์/นักวิจัย/ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มโอทอป ที่มุ่งมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรม

– สามารถเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต์ ของการจัดกิจกรรมอบรม (หลังผ่านการคัดเลือก   

  SidUP-Isan-South จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ)

– มีความรู้ความเข้าใจในการร่วมกิจกรรม และทำให้เกิดผลลัพธ์ของโครงการในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย

– ชุมชนควรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการอบรมออนไลน์

วิธีการส่งโครงการฉบับเต็ม

1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ที่เว็บไซต์ https://docs.google.com/

document/d/1RMj460x9YMjj8_SzsyGWEWDxEt

AeMyss/editusp=sharing&ouid=11060257699116

4684017&rtpof=true&sd=true

2.ลงทะเบียนส่งโครงการฉบับเต็ม ทางเว็บไซต์

   2.1 ทำการ Login โดยใช้ Usename คือ E-mail ที่ใช้ส่งข้อเสนอเชิงหลักการ
   2.2 กรอกข้อมูลรายละเอียด
   2.3 กดเลือกที่ “แนบไฟล์” โดยให้แนบไฟล์ที่จัดทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วตาม (1) จากนั้นกดเลือก “ส่งข้อเสนอ”

3.ระบบจะพาท่านไปที่หน้ารายชื่อผู้ลงทะเบียน (ให้นักวิจัยตรวจสอบรายชื่อ กรณีพบรายชื่อแสดงว่าข้อมูลของท่านเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว)

พื้นที่ในการทำโครงการ

*พื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มุ่งเป้า 3 จังหวัด 1) อุดรธานี 2) นครพนม และ 3) สกลนคร

*พื้นที่เขตภาคใต้ตอนบนมุ่งเป้า 3 จังหวัด 1) ชุมพร  2) ระนอง และ 3) สุราษฏร์ธานี

 

หัวข้อที่เปิดรับ

1. นวัตกรรมด้านสุขภาพ

2. นวัตกรรมการเกษตร/อาหาร/แปรรูป

3. นวัตกรรมการตลาดสมัยใหม่

4. นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. นวัตกรรมจากด้านงานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ 

6. อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Poster โครงการ